AktualnościIdea CSR i flexicurityDziałaniaKontakt

 

Idea CSR i  flexicurity

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to podejście długofalowe, oparte na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych tak dla przedsiębiorstwa, jak i jego całego otoczenia. To koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorcy dobrowolnie planują swój rozwój z uwzględnieniem interesów społecznych i ochrony środowiska, a także relacji z różnymi grupami interesariuszy.

 

Premier RP powołał w maju 2009 roku przy Ministerstwie Gospodarki Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Od kilku lat koncepcja CSR jest wdrażana przez firmy w krajach UE. W Polsce wiedza o CSR jest zauważalna, ale praktyka w tym zakresie niestety znikoma. Natomiast skutki kryzysu gospodarczego wzmocnią chęć odbudowy zaufania do biznesu. Dlatego potrzebna jest kampania wskazująca dobre praktyki CSR.

O potrzebie zarządzania relacjami z interesariuszami firmy (np. pracownikami, partnerami biznesowymi, klientami, inwestorami, itp.) przekonuje wielu światowej sławy teoretyków (Jones, Kotter i Hessket, Pfeffer, Paddock i Grave). O potrzebie realizowania zasad CSR w regionie świadczą również wyniki badania przeprowadzonego na WNEiZ UMK, które pokazują, że jedna trzecia studentów ostatnich lat studiów zdecydowałaby się na zakup produktu, z którego część zysku przekazywana jest na cele społeczne, a aż 70% badanych (w tym 74,6% kobiet) chciałaby pracować w przedsiębiorstwie społecznie odpowiedzialnym.

 

Flexicurity  to idea, która łączy ze sobą większą elastyczność form pracy z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa zatrudnienia i jest kolejnym wyzwaniem stojącym przed gospodarką. Zakłada płynne zmiany w życiu zawodowym człowieka (zmiana pracy, awans, rozwój) możliwe dzięki elastycznej organizacji pracy, ciągłemu uczeniu się, godzeniu pracy zawodowej z życiem prywatnym, dostępie do pomocy w przypadku utraty pracy.

 

Doświadczenie UE wskazuje na konieczność zmiany systemu zatrudniania i szkolenia kadry w celu dostosowania się do zmian gospodarki. Jak wynika z raportu „Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje” (MIPS 2009), tylko 15,5% badanych pracodawców jest zdania, ze polski rynek pracy wymaga większego zastosowania elastycznych form pracy. W kwestii podnoszenia kwalifikacji pracowników tylko 18,6% badanych wyraziło deklarację szkolenia kadry, a aż 24% nie miało żadnych planów w tym zakresie. Pracodawcy zainteresowani zwiększeniem elastyczności pracy nie są skłonni do jednoczesnego zwiększania uprawnień pracowników. Potwierdza to raport „Zatrudnienie w Polsce 2007” wskazujący, iż elastyczne formy pracy mimo sprzyjających norm prawnych są w Polsce w niewielkim stopniu wykorzystywane.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (www.efs.gov.pl)

 

 

 

 

 

Copyright © 2011  PRYZMAT (POLAND), created & designed by Marccol